Polityka Prywatności

General Terms and Conditions of Cactus

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Korzystając z usług SWIPLO.pl, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności
służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do
czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie
się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych
osobowych Klientów SWIPLO.pl. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.


2. Administratorem danych osobowych Klientów SWIPLO.pl. w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca tj. Szkoła Tańca Cubana, Radosław Michalak
pod adresem ul. Sternicza 8/122, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471955830, REGON: 240176546,
telefon: +48 500-228-006. Poczta elektroniczna: biuro@swiplo.pl. SWIPLO.pl. niniejszym
oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych Klientów oraz wszelkich uregulowań
prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).


3. Zbiory danych osobowych Klientów SWIPLO.pl. zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, dane w nich zawarte są zawsze aktualne. W przypadku zmiany podlegają
natychmiastowej aktualizacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zmiany środków ochrony
danych osobowych. Zbiory posiadają wyczerpujący opis sposobów ochrony zastosowanych przez
SWIPLO.pl.


4. Klient ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki
sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o
danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je
przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz
udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.


5. SWIPLO.pl stosuje środki techniczne opisane we wniosku GIODO takie jak: środki ochrony fizycznej
danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki
ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające
należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane
osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę
nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.


6. SWIPLO.pl. na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada
wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony
innym podmiotom za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy w SWIPLO.pl, które
gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz
podmioty, które mają za zadanie dostawę Towaru/usługi do Klienta. Dostęp do danych osobowych
Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni
realizację ich usług tak aby Klient mógł zakupić i otrzymać Towar/usługę oraz za niego zapłacić.

 

§2 Zasady prywatności 

 

1. SWIPLO.pl poważnie traktuje prywatność swoich Klientów. Charakteryzuje nas szacunek dla
prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego serwisu. 

2. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu
realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie
zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego
przetwarzania, opłat, dostarczenia do Klienta. 

3. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób
wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób
informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy
informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag. 

4. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Klienta/Użytkownika,
niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób
pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane. 

5. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym
i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy. 

6. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Klientów przed nieuprawnionym dostępem,
nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w
naszym posiadaniu. 

W szczególności: 

a) Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym
fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu. 

b) Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz
przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby
SWIPLO.pl. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności,
do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych
obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje. 

7. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony
danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi
do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy
postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia
społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

 

 §3 Zakres i cel zbierania danych osobowych Klientów określa niniejsza Polityka Prywatności w sposób następująy:

 1. SWIPLO.pl. przetwarza niezbędne dane osobowe Klientów w celu realizacji dostępnych usług oraz
w celach księgowych i tylko takich tj. :

a) w celu złożenia zamówienia w SWIPLO.pl.,

b) w celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,

c) wystawienia faktury VAT lub innego paragonu. 

2. SWIPLO.pl. zbiera oraz przetwarza i przechowuje następujące dane użytkowników:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania

c) adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) ,

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

e) adres poczty elektronicznej (e-mail),

f) numer telefonu (komórkowy),

g) płeć,

h) informacje o używanej przeglądarce internetowej,

i) inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe np. dane teleadresowe firmy. 

 

3. SWIPLO.pl. oświadcza, że podanie powyższych danych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne
ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług przez SWIPLO.pl. 

4. Użytkownicy/klienci platformy SWIPLO.pl odpowiadają za zamieszczane przez siebie dane, informację i
dokumenty. SWIPLO.pl nie kontroluje i nie sprawdza zamieszczanych plików i załączników przez
użytkowników/klientów platformy SWIPLO.pl. 

 

§4 Polityka Prywatności – „Cookies” 

 

1. SWIPLO.pl zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia
danych związanych z korzystaniem z serwisu przez Klienta/Użytkownika. Plik Cookies to mały
fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka
wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania
sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. SWIPLO.pl
wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu
jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz
pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w
parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. 

2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują SWIPLO.pl i jego oferty dla potrzeb Klientów poprzez
takie działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies
niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to
one umożliwiają mu powrót do wcześniejszych opcji bez utraty parametrów, co wiązałoby się z
ponowną koniecznością wyboru Towarów/usług.

3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i
skasować gromadzenie plików Cookies. 

4. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może
utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności SWIPLO.pl do czego
Klient jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń
funkcjonalności SWIPLO.pl. 

5. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej
chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy
odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie
korzysta Klient. 

6. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki
internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:
◦ Internet Explorer
◦ Mozilla Firefox
◦ Google Chrome
◦ Opera w wersji
◦ Apple Safari

 

 §5 Polityka prywatności – Prawa i obowiązki 

1. SWIPLO.pl ma prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do
przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów SWIPLO.pl organom
władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na
podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. 

2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia SWIPLO.pl, Klient
może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby SWIPLO.pl
je usunął ze swoich baz danych bądź zaprzestał je przetwarzać, bez podawania jakiejkolwiek
przyczyny. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowną
wiadomość na adres siedziby SWIPLO.pl lub adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który
dostarczy/przekaże takie żądanie. 

3. Żądanie ze strony Klienta usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez
SWIPLO.pl może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez SWIPLO.pl bądź
ich poważnym ograniczeniem.
4. SWIPLO.pl zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. współżycia
społecznego.

 

 

Strona www.swiplo.pl dotyczy aplikacji do zarządzania szkołami tańca i nie tylko. Aby zapoznać się z ofertą należy wybrać zakładkę z menu głównego, bądź skontaktować się bezpośrednio z działem sprzedaży. Demo aplikacji można zobaczyć TUTAJ